Budżet

BUDŻET I WYDATKI BUDŻETOWE 2016 r.

 I. Dochody w 2016 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 r. przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Łomża Nr 158/XX/15 z dn. 29 grudnia 2015 r. w dziale 852 rozdział 85202 wynosi ogółem – 1 617 540,00 zł.

  II. Wydatki w 2016 r.

-         Plan wydatków budżetowych w dziale 852 rozdział 85202 na rok 2016 - przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr 158/XX/15 wynosi ogółem – 4 974 494,00 zł

Źródła finansowania wydatków budżetowych zgodnie z planem na 2016 r. w dziale 85202:

a) z dotacji celowej z budżetu państwa – 2 189 000,00 zł

b) z dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Łomża – 1 167 954,00 zł

c) z dochodów własnych DPS Łomża – 1 617 540,00 zł.

Stan mieszkanek w DPS w Łomży na dzień 05.05.2016 r. wynosi – 109

Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 26.01.2016 r. poz. 459 średni miesięczny koszt utrzymania w DPS w Łomży, przy ul. Polowej 39 jednej mieszkanki w 2016 roku wynosi – 3 889,00 zł.

 

 

Wersje tej podstrony:
2018-08-30 11:01:02 edytowany przez: Anna Laskowska
2018-08-30 10:55:32 edytowany przez: Anna Laskowska
2018-05-04 14:40:46 edytowany przez: Anna Laskowska
2018-05-04 14:40:16 edytowany przez: Anna Laskowska
2017-06-09 09:25:16 edytowany przez: Anna Laskowska
2016-05-09 13:16:42 edytowany przez: Anna Laskowska

© 2015 Dom Pomocy Społecznej w Łomży ·