Praca

Zarządzenie Nr 10/08


z dnia 27.05.2008r


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Domu Pomocy Społecznej w Łomży

 

Na podstawie art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

W celu ustalenia zasad naboru na stanowiska urzędnicze w sposób otwarty i konkurencyjny wprowadza się Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Łomży stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownik ds. Kadr.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 10/08

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łomży

z dnia 27.05.2008r


 

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad naboru na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w sposób otwarty i konkurencyjny.
 2. Procedury naboru nie przeprowadza się wobec pracowników obsługi i na stanowiskach pomocniczych.
 3. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor w oparciu o pisemny wniosek sporządzony przez Kierownika jednostki organizacyjnej lub z własnej inicjatywy.Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej


§ 2

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor DPS Łomża.
 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

           1) Dyrektor DPS Łomża lub osoba wyznaczona przez Dyrektora DPS Łomża- Przewodniczący

           2) Kierownik komórki organizacyjnej, do której przeprowadza się nabór,

           3) Przedstawiciel Związków Zawodowych DPS Łomża,

           4) Pracownik d/s Kadr.

 1. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor DPS Łomża może uzupełnić skład komisji o dodatkową osobę (eksperta) posiadającą niezbędne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie przydatne w procesie przeprowadzania naboru lub pracownika jednostki organizacyjnej, której dotyczy postępowanie konkursowe.
 2. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu. Pracownik d/s kadr pełni obowiązki sekretarza, do którego należy sporządzenie protokołu z posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Komisja przystępując do pracy ustala metodę i sposób wyłonienia kandydatów.
 4. W skład komisji konkursowej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 5. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 6 zostaną ujawnione w trakcie postępowania konkursowego, Dyrektor DPS Łomża dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie komisji.
 6. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

 


Rozdział III

Postępowanie konkursowe


§ 3

 1. Postępowanie konkursowe obejmuje:

1)       ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

2)       przyjmowanie dokumentów,

3)       przeprowadzenie konkursu,

4)       ogłoszenie wyników postępowania konkursowego.

 

 

Rozdział IV

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tym na wolne

kierownicze stanowisko urzędnicze

§ 4

 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łomża oraz na tablicy ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej w Łomży.
 2. Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach , m.in.: na stronie internetowej DPS Łomża, w prasie, w biurach pośrednictwa pracy, w urzędach pracy.
 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera minimum:

          1) nazwę i adres jednostki,

          2) określenie stanowiska urzędniczego,

          3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy zgodnie z jego opisem, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

          4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

          5) wskazanie wymaganych dokumentów,

          6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 1. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP.

 

 Rozdział V

Przyjmowanie dokumentów

 

§ 5

 1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym lub wolnym stanowisku kierowniczym.
 2. Na dokumenty składane na wolne stanowisko urzędnicze składają się:

           1) list motywacyjny,

           2) kwestionariusz osobowy lub curriculum vitae,

           3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

           4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

           5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),

            6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

            7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 1. Na dokumenty składane na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze składają się:

           1) list motywacyjny,

           2) kwestionariusz osobowy lub curriculum vitae,

           3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

           4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata, w tym na stanowisku kierowniczym,

        5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach),

         6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

         7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 1. Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po ukazaniu się ogłoszeń o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
 2. Nie przyjmuje się dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną.Rozdział VI

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatów


§ 6

 1. W konkursie na wolne stanowisko urzędnicze, Komisja przystępując do pracy ustala metodę i sposób wyłonienia kandydatów.
 2. Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze przeprowadza się w dwóch etapach:

          1) w pierwszym etapie konkursu komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustala czy spełniają oni kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.

           2) w drugim etapie konkursu Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne pozwalające ustalić predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków.

 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Komisja Rekrutacyjna przeprowadza wstępną selekcję i umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 2. Lista, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
 4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 5. Po zakończeniu I etapu konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze, Sekretarz Komisji zawiadamia kandydatów o decyzji Komisji, tj. o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się kandydata do II etapu konkursu.
 6. Drugi etap konkursu polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej zbadać:

-         predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

-         obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,

-         posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,

-         cele zawodowe kandydata.

 1. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa wybiera kandydata w drodze głosowania. Każdy członek komisji dysponuje jednym głosem i zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym komisja wyłania kandydata.
 2. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą ilość głosów „tak”. W przypadku równej ilości głosów „tak” rozstrzygnięcie należy do Przewodniczącego.
 3. W sytuacji gdy po rozpatrzeniu ofert Komisja zakwalifikuje do konkursu tylko jednego kandydata, wygrywa on konkurs pod warunkiem uzyskania co najmniej 50% głosów „tak” członków komisji.
 4. Po zakończeniu procedury naboru Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół, który zawiera:

           1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy, nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

            2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

            3) uzasadnienie danego wyboru.

13. Komisja Rekrutacyjna przekazuje protokół do zatwierdzenia Dyrektorowi DPS Łomża.

 


Rozdział VII
Informacja o wynikach naboru

§ 7

 1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera minimum:

          1) nazwę i adres jednostki,

          2) określenie stanowiska urzędniczego,

          3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

          4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres, co najmniej 3 miesięcy.Rozdział VIII

Postanowienia końcowe


§ 8

W kwestiach nierozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyduje Komisja Rekrutacyjna bezwzględną większością głosów składu Komisji.

 

 

 

Wersje tej podstrony:
2016-05-16 10:13:32 edytowany przez: Anna Laskowska
2016-03-16 10:28:42 edytowany przez: Anna Laskowska
2016-03-14 10:57:57 edytowany przez: Anna Laskowska

© 2015 Dom Pomocy Społecznej w Łomży ·